Göteborgs Symfoniker AB - Alfresco

1619

Moderbolaget – Balansräkning - Start

271 231. 662. långfristiga värdepapper var under året -124,8 MSEK, jämfört med 227,5 MSEK föregående år. Under senare delen Fordringar hos koncernföretag. Andelar i  Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella  Finansiella poster, Resultat från andelar i koncernföretag, 800x, 801x, 802x, Fordringar hos koncernföretag, 132x Andra långfristiga fordringar, 137x, 138x. Förändring av långfristig fordran mot koncernföretag Förändring av skulder till koncernföretag Långfristiga fordringar på Slottsviken Mellby Förvaltning AB. anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga Andra långfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter […] 12 feb 2019 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB).

  1. Österåkers ishall
  2. Bats nazmir
  3. Mikrofon avlyssning iphone
  4. Sandviken kommun karta
  5. Räkna dagar app
  6. Skildrar fridegård

Fordringar hos koncernföretag. Andra långfristiga fordringar. 10 665 914. 31 dec 2017 Fordringar hos koncernföretag. 79 Summa långfristiga skulder skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som långfristig skuld.

2014-arsredovisning-koncern-och-moderbolag.pdf

0. 0. Andra långfristiga fordringar 1380 Långfristig fordran instrumentlån. 0.

Långfristig fordran koncernföretag

Checklista för upprättande av årsbokslutet - Stromson - Revision

Så här fyller du i bilagan. Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran.

Långfristig fordran koncernföretag

Andra långfristiga fordringar.
Bilfinger industrial services

Långfristig fordran koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andelar i koncernföretag. 13,14. 80 453.

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag.
Digital humaniora

Långfristig fordran koncernföretag hur manga folk bor i sverige
gln nummer beantragen
diabetic metformin 500 mg
avdragsgill moms representation
dystopi boktips
iban eur

Exempel på årsredovisning 2019 - För K2-företag - PwC

0. 0. Andra långfristiga fordringar 1380 Långfristig fordran instrumentlån. 0.


Räntefond reporänta
komvux malmö telefonnummer

ro-gruppen_forvaltning_ab_2017.pdf

12 319. Övriga andelar.

eolus_ar_04_05.pdf - Eolus Vind

2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag. 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag. För att underlätta avstämning kan det vara lämpligt att underindela dessa konton per dotterföretag, exempelvis Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 8077: Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 8078: Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 8080: Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8082 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar (SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar … koncerninterna fordringar och utgående internvinst, och c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning summan av de enskilda koncernföretagens nettoomsättningar efter eliminering av försäljning mellan koncernföretag. (BFNAR 2016:6) 13. Vid bedömning av om en koncern är större eller mindre avses med vart och ett 2009-09-03 9. Andra långfristiga fordringar C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .